Verenigingsverslag 2020 TV De Goudhoek

Voorwoord van de voorzitter

Beste Goudhoekers,

Wat fijn dat we ondanks de maatregelen we toch nog kunnen tennissen op onze club. Ook al is het alleen maar het enkelspel en kunnen we na het tennissen nu al een hele tijd niet meer bijkletsen in het paviljoen. Want dat is toch waar het bij TV de Goudhoek om draait. Sportiviteit gepaard met gezelligheid.

Maar er is nu licht aan het einde van de tunnel. De vaccinaties zijn gestart en we hopen zo snel mogelijk weer terug te keren naar “het oude normaal”. Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en weer voluit mee kunnen doen aan activiteiten zoals competitietennis, tossen en andere evenementen die we als TV de Goudhoek organiseren.

Door de huidige omstandigheden kunnen we geen (ALV) algemene ledenvergadering organiseren in het paviljoen. Als alternatief sturen we jullie een verenigingsverslag waarin we het jaar doornemen en we ook een beeld geven hoe we er financieel en bestuurlijk voor staan als club.

In het verenigingsverslag kunt u er meer over lezen, maar ik maak nu van de gelegenheid gebruik om hier ook een aantal zaken te benoemen. We hebben weer jeugd aan het tennissen bij onze club en dat is vooral mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Hier kunnen we trots op zijn. We zijn ook al ver met de plannen om de lichtarmaturen te vervangen met ledverlichting. Helaas is er ook triest nieuws. In de afgelopen periode zijn er verschillende leden overleden en dat valt altijd zwaar.

Beste goudhoekers. We moeten nog even volhouden en let goed op elkaar. Ik hoop jullie weer snel te zien op de baan, maar vooral ook in het paviljoen.

Namens het bestuur, Koen Janssen

Verenigingsverslag 2020 TV de Goudhoek

Beste leden van TV de Goudhoek. Hieronder volgt een verslag van het afgelopen tennisjaar.

Het huidige aantal leden

De Goudhoek heeft op 1 december 2020 158 tennisleden. Ten opzichte van 1 december 2019 is het aantal leden met 8 gestegen, dit komt overeen met +5,33%.  Daarnaast hebben we nog een aantal snuffelleden en winterleden. Er zit dus een gestage groei in.

De volgende leden zijn het afgelopen jaar overleden:

  • Tineke van Lierop
  • Betsie Bastiaans
  • Peter Renders

Jeugdtennis

Het afgelopen jaar is er weer een start gemaakt met het jeugdtennis binnen de Goudhoek. Er zijn nu 2 jeugdgroepen actief met lessen o.l.v. trainer Mo van Sport Events. De komende tijd moet uitwijzen of dit levensvatbaar blijft. Vanuit het bestuur is hier Rinus van Hoof actief bij betrokken en tevens het aanspreekpunt hiervoor.

Mededelingen van het bestuur

Door verschillende Corona gerelateerde maatregelen hebben we het tennissen moeten inperken tot soms alleen maar enkelspel. Het paviljoen is inmiddels al geruime tijd gesloten hierdoor. Alle informatie hieromtrent wordt via de nieuwsbrief, berichten op de website en overige berichten via KNLTB clubapp aan de leden kenbaar gemaakt.

Alle huidige bestuursleden zijn op 25JAN2018 gestart met een nieuwe termijn m.u.v. KJ (per 15JUN2018). De 3 jaar termijn zit er in januari 2021 dus voor de meesten op. Alle huidige bestuursleden geven aan herkiesbaar te willen zijn. Mochten er nog interesse zijn vanuit de overige leden om zich verkiesbaar te stellen voor een positie in het bestuur, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een mail aan secretaris@goudhoek.nl (voor eind januari 2021).

Digitalisering clubapp

De digitalisering die vorig jaar is ingezet, heeft in 2020 een succesvol vervolg gekregen. Reserveringen van banen worden hiermee geregeld, bardiensten worden hiermee ingepland en ook de nieuwsbrieven worden inmiddels via de KNLTB clubapp verspreid.

Bestuursbesluiten

In de het afgelopen jaar zijn we met het bestuur een 4-tal keren bij elkaar geweest. In deze bestuursvergaderingen zijn o.a. de volgende bestuursbesluiten gevallen:

  1. Door de huidige Corona situatie hebben we besloten de ALV van 2021 (vooralsnog) op te schorten.
  2. De lichtmasten van alle banen zullen worden gekeurd. Dit als waarborg voor de verzekering en ook als voorbereiding voor evt. overgang naar LED.
  3. Bestuur geeft akkoord op opruimen van oefenkooi en zandbak met medeneming van materialen door Rinus Hazenberg. Het opruimen van de oefenkooi is een gevolg van de toekomstige nieuwe ontsluitingsweg Nuenen ZO en herinrichting parkeerplaats.
  4. Introducées: Na elke kalendermaand maken we vanuit de ledenadministratie een uitdraai van deze introducé boekingen en krijgen de leden die een introducé hebben opgevoerd een “betaalverzoek” om de kosten over te maken. Kosten van de Introducé zijn: < 18 jaar € 2,50 per dag en > 18 jaar € 5 per dag.

Tennislessen

Tennislessen worden nog steeds verzorgd door Tennisschool Sport Events o.l.v. trainer Frank Bierhuizen. Lessen worden verzorgd op de maandagavond en verloopt naar volle tevredenheid van de deelnemers. Ook in 2021 zullen de tennislessen door Tennisschool Sport Events worden verzorgd. Tennislessen voor de jeugd worden verzorgd door trainer Mo van Sport Events.

Deelname aan KNTB competities

In het voorjaar van 2020 is de competitie niet doorgegaan i.v.m. Corona maatregelen. In het najaar waren er 5 teams. Helaas is de competitie door Corona maatregelen na 5 competitie dagen gestaakt. DD team op dinsdagmiddag captain Ingrid van de Walle en 4 mix teams op vrijdagavond. GD Goudhoek 1 Robert van de Wetering, GD Goudhoek 2 Ronald Wouters, GD Goudhoek 3 Petrie van Erp, GD Goudhoek 4 Femke Mol . GD Goudhoek 2 is na 5 wedstrijden als eerste geëindigd.  Voor het voorjaar 2021 hebben we zoals het er nu uitziet 4 mix teams, 1 DD en 1 HD team allen op vrijdagavond.

Open toernooi en andere events

Het “JANSSEN KERRES GOUDHOEK OPEN 2020” heeft afgelopen jaar in aangepaste vorm doorgang kunnen vinden. Het betrof een jubileumeditie en het toernooi werd gespeeld van 3 t/m 11 oktober Hulde aan het kleine clubje vrijwilligers dat de organisatie in 2020 weer op zich heeft genomen en heeft besloten ook in 2021 hier weer mee verder te gaan (wederom in oktober). Overige evenementen hebben over het algemeen geen doorgang kunnen vinden.

Tot zover het verslag over 2020.

Hans Wouters

Financieel verslag 2020 TV de Goudhoek

In dit Coronajaar hebben we gezien de situatie financieel geen slecht jaar gehad. Ja, het resultaat is lager dan gebudgetteerd, maar dit kan ook niet anders met een gesloten paviljoen voor de helft van dit jaar.  De positieve zaken van 2020:

  • de sponsoropbrengsten, deze zijn het afgelopen jaar met 20% gestegen.
  • opnieuw een stijging in het ledenaantal
  • de grote hoeveelheid snuffelleden in het laatste kwartaal, wie weet zorgt dit voor een verdere stijging van het ledenaantal

Op de jaarvergadering van 2020 is aangegeven om met liquide middelen defensief te gaan beleggen aangezien de rente op de spaarrekening nihil is. In 2020 is hier nog geen start mee gemaakt. De planning is om in juni 2021 te onderzoeken wat hierin verstandig is.

De cijfers van TV de Goudhoek zullen op 19 januari gecontroleerd worden door de kascontrolecommissie en bij goedvinden zal decharge verleend worden. Hierover worden de leden daarna geïnformeerd. De gemaakte cijfers worden dan niet gepubliceerd, maar kunnen opgevraagd worden ter inzage bij de penningmeester.

Robert van de Wetering